top of page
  • info055885

סקר מנהיגות בפוליטיקה הישראלית יולי, 2023בקואליציה ובממשלה הנוכחיים ייצוג הנשים נמצא במיעוט, רק מנכ"לית אחת מונתה בקרב הדרג המקצועי הבכיר. בדירוג השיוויון המגדרי השנתי של הפורום הכלכלי העולמי, צנחה ישראל בתוך שנה ב-23 מקומות למקום ה-83, גם בשל הייצוג הנמוך משמעותית בכנסת ביחס לייצוג הנשים באוכלוסיה בישראל. מכון תכלית בחן את עמדות הציבור ביחס לייצוג של נשים בעמדות מפתח בפוליטיקה מכמה היבטים. מתשובות הנשאלים עולים הדברים הבאים:

  • ל-50% מכלל האוכלוסיה חשוב או חשוב מאוד להצביע עבור מפלגה עם ייצוג נשי משמעותי. לעומתם רק 20% מהאוכלוסייה רואים בכך חשיבות מועטה או בכלל לא. אם בודקים בהתאם למין הנשאל, אז ל- 74% מהנשים חשוב או חשוב מאוד להצביע למפלגה עם ייצוג נשי משמעותי. גם אצל הגברים יש חשיבות גבוהה ל- 52% מהם חשוב להצביע למפלגות עם ייצוג נשי משמעותי.

  • 70% מכלל האוכלוסיה היו רוצים לראות ייצוג נשי גדול יותר בכנסת, בממשלה ובמשרות בכירות במשרדי הממשלה. רוב הגברים ורוב הנשים היו רוצים לראות ייצוג גדול יותר: בקרב הנשים, 80% וגם בקרב הגברים יש חשיבות גבוהה לכך – 59% מהם היו רוצים לראות ייצוג גדול יותר.

  • בכל הנוגע לחשיבות שהם נותנים לייצוג הולם של נשים בפוליטיקה הישראלית, ניכר כי נשאלים המזהים עצמם פוליטית עם מרכז נוטה לימין, מבדילים את עצמם באופן משמעותי מאלו המזוהים פוליטית עם הימין. כך לדוגמה, בעוד ש-76% ממצביעי מרכז עם נטייה לימין היו רוצים לראות ייצוג נשי רחב יותר, רק 49% ממצביעי הימין תומכים בכך. רק 8% אחוזים בלבד ממצביעי מרכז נוטה ימין לא היו רוצים לראות ייצוג נשי גבוה יותר, לעומתם, 25% ממצביעי הימין סבורים כי אין צורך בייצוג נשי גבוה יותר.

  • 53% מכלל האוכלוסיה סבורים כי המצב במדינה היה טוב יותר עם יותר נשים בכנסת, בממשלה ובמשרות בכירות במשרדי הממשלה. 38% סבורים שלא היה שינוי, רק 9% מקרב הנשאלים סבור כי המצב היה גרוע יותר. מקרב הנשים, 66% סבורות כי המצב היה טוב יותר. מקרב הגברים 47% סבורים כי לא היה שינוי במצב.

  • אם בוחנים את השאלה לגביי נטייה אידיאולוגית של הנשאלים: שוב אנחנו רואים בידול בין מצביעי מרכז עם נטייה לימין, ממצביעי ימין. 48% ממצביעי מרכז עם נטייה לימין ענו כי המצב היה טוב יותר אם היו יותר נשים בעמדות בכירות, זאת לעומת 31% בלבד ממצביעי הימין.

סקר יולי בנושא מנהיגות נשים בפוליטיקה הישראלית נערך על ידי מכון תכלית למדיניות ישראלית באמצעות iPanel. הסקר מהווה מדגם מייצג של כל אוכלוסיית ישראל הבגירה וכולל-714 נדגמים. טעות דגימה – 3.7%1. דרג/י מ1-5 כמה חשוב לך להצביע למפלגה ובה ייצוג נשי משמעותי (5 הדירוג הגבוה ביותר).

התפלגות כללית:על פי מין הנשאלים:


2. האם היית רוצה לראות ייצוג נשי גדול יותר בכנסת, בממשלה ובמשרות בכירות במשרדי הממשלה?

התפלגות כללית:על פי מין הנשאלים:על פי אידיאולוגיה:3.האם לדעתך המצב במדינה היה שונה אם היו יותר נשים בכנסת, בממשלה ובמשרות בכירות במשרדי הממשלה?

התפלגות כללית:התפלגות על פי מין הנשאלים:התפלגות על פי אידיאולוגיה:


Comments


bottom of page