top of page
הקומה-הממלכתית-7.jpg

הקומה הממלכתית

בימים בהם דמוקרטיה הפכה לויכוח בין ימין לשמאל, והתרבות הפוליטית עסוקה ב"מלחמת תרבות”, האם ניתן להגדיר "קומה ממלכתית" שנמצאת בלא קשר לאידיאולוגיות, שבטים ומחנות? כך סבר בן גוריון כאשר הכניס את המילה לשפה העברית, האם ניתן לשחזר את הרעיון בשנת 2022?

מהי ממלכתיות בישראל 2022? האם היא שינתה צורה? נעלמה? או חיה ונושמת בזירה הציבורית בישראל? וכיצד יכולה מערכת קבלת ההחלטות בישראל לאמץ גישה ממלכתית, מבלי ליפול לפח הקיטוב הפוליטי?

מדוע אנחנו חושבים שהנושא חשוב?

הממלכתיות היא מערכת מושגים דמוקרטית ישראלית, שמדגישה את הקשר ההכרחי שבין חירות הפרט לבין קיומם של מרחב ציבורי מפותח ומוסדות המבטאים את האינטרס הציבורי. על מנת להגן הן על הפרט והן על האינטרס הכללי מפני אינטרסים מגזריים המאיימים עליו, תובעת הממלכתיות ממוסדות המדינה לבטא את האינטרס הציבורי ולהוציאו לפועל בצורה אוניברסלית והוגנת. היא מעודדת את כלל האזרחים לטפח הכרה בחשיבות האינטרס הציבורי, לגלות אחריות אזרחית הדדית ולהשתתף בעיצוב החיים הציבוריים. 

זו מערכת מושגים פוליטית רחבה יותר מאשר "של המדינה", והיא חוצת שבטים ולאומים. אולם בשנים האחרונות, דומה ונראה כי מושג הממלכתיות הפך לכלי נוסף בתוך מערך הדימויים הפוליטי, ונראה כי שחקנים אידיאולוגיים בשני צידי המתרס עושים בה שימוש אינסטרומנטאלי, לעיתים ציני, על מנת לקדם אינטרסים ספציפיים וממוקדים, שאינם עולים בקנה אחד עם טובתה של המדינה בכללותה, לטובת כל אזרחיה.

זוהי התפתחות שסופה לפגוע במרקם הייחודי והשביר של מדינת ישראל, לקרקע את האמון במוסדות השלטון של המדינה, ולייצר סדקים בתודעה האזרחית של "טובת המדינה", שכל-כך חשובה לקיומנו, בשונה מטובתו של מגזר כזה או אחר.

מהי תכלית המחקר?

תכנית המחקר עוסקת בזיהוי "הקומה הממלכתית" בשוק הרעיונות בישראל ובמרחב השיח הפוליטי והציבורי, והיא תבקש לייצר ניתוח עומק איכותני ומכוון מדיניות של הנושאים והערכים המאפיינים אותה, איתור הנקודות והאזורים בשיח, בהם יכולה הקומה הממלכתית לשמש כ"שובר שוויון" לטובת "הממלכה", ומיקוד במציאת תשובות לשאלות כמו-

  • האם "הקומה הממלכתית" יכולה להצטרף כנדבך נוסף על גבי אידיאולוגיות קיימות (שמרנות, ליבראליזם), ולייצר מכנה משותף לניהול השיח הישראלי?
     

  • האם יכולה הקומה הממלכתית לשמש כעקרון שמאפשר ויכוח אידיאלוגי שאיננו הופך למלחמת תרבות?
     

  • האם יכולה הקומה הממלכתית לשמש כעקרון למלחמה בסקטוריאליות ושליטה של קבוצות כוח קטנות על המשאבים הציבוריים?

מאמרים ופרסומים

צרו קשר
bottom of page