top of page
למה אנחנו כאן

למה אנחנו כאן?

למה אנחנו כאן
קום המדינה

מדינת ישראל הוקמה וצמחה על רקע אתגרים מורכבים שאף אומה בעת המודרנית לא נאלצה להתמודד עמם. על ידי החזון ומלאכת העשייה של דור המייסדים, נעמדה המדינה הצעירה על רגליה והתבססה כדמוקרטיה משגשגת וכבית לאומי לכל יהודי העולם.

אך לצד ההצלחה הגדולה של המפעל הציוני, סובלת המדינה מיום הקמתה משסעים חברתיים ופוליטיים ומהיעדר תשתית חוקתית וממסדית שתבטיח את המשך קיומה ושגשוגה. לאורך השנים התרחבו הסדקים וחשפו חולשות וכשלים מוסדיים שהתבססו במסדרונות השלטון בישראל וייצרו "איי שליטה" של תפיסות עולם שונות ומנוגדות. אט אט, התנחלה בחברה ובפוליטיקה הישראלית תחושת שבטיות המתורגמת לשיח של ״אנחנו והם״. התופעות הללו פוגעות בחוסן החברתי של המדינה ושוחקות בהדרגה את איכות המוסדות הפוליטיים שלה ויסודותיה המשטריים.

בעשור השמיני לקיומה של המדינה, זקוקה החברה הישראלית למבט פנימי נוקב על הסדקים והחולשות המאיימים עליה ולריענון מחשבתי וערכי, שיתורגם לשיפור במנגנוני קבלת ההחלטות הציבוריים.

תַּכְלִית הוקמה כי אנו מאמינים שהאחריות לתיקון מונחת לא רק על כתפי השלטון ומוסדות הביצוע שלו. על החברה האזרחית בישראל לקחת חלק פעיל במלאכת החשיבה והמעשה לכינון חברת מופת, ביצור קיומה וביטחונה של המדינה וחיזוק אופיה היהודי והדמוקרטי. למימוש חזון זה, אנו במכון מניעים תהליכים לשיפור וחיזוק הממשל, הכלכלה, הביטחון והחברה באמצעות מחקר, קידום מדיניות ושיתוף פעולה עם גופי השלטון, האקדמיה והמשק.

מהם נושאי הליבה שלנו

מהם נושאי הליבה שלנו?

בתחום הממשל והמשפט, אנו פועלים לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית ומוסדותיה ויצירת מערכת שלטון אפקטיבית המבוססת על תפיסה ממלכתית.

 

בתחומי החברה אנו פועלים לחידוש הברית האזרחית בין כל חלקי החברה הישראלית וליצירת אמנה חברתית חדשה המותאמת לאתגרי העידן הדיגיטלי.

 

בתחום הביטחון הלאומי, אנו מתמקדים בבחינה ויישום של רעיונות חדשניים לביצור ביטחונה של ישראל ויחסיה עם הסובבים אותה.

 

בתחום המדיניות הציבורית והכלכלית, אנו פועלים לשיפור מערכות השירות הציבורי, לחשיבה על חלוקת העבודה בין הממשל המרכזי והשלטון המקומי, ולעידוד צמיחה תוך שמירה על אתוס מדינת הרווחה ומחויבות לערבות הדדית.

ממשל ומשפט, חברה, ביטחון לאומי, מדיניות ציבורים וכלכלית
מהם הערכים שלנו

מהם הערכים שלנו?

תכלית המכון למדיניות ישראלית

מכון תַּכְלִית הוקם על יסוד תפיסה רעיונית ממלכתית, המבקשת להציע אופק חדש למדיניות כלל-ישראלית כגשר בין הבסיס הרעיוני המאחד של החברה הישראלית לאתגרי המחר.

אנו מתחייבים כי פעילותנו המחקרית והציבורית נעשית ברוח ערכי הליבה הארגוניים שלנו:
 

 • ציונות: ערכי מגילת העצמאות כמצפן לפעילות המכון
   

 • ממלכתיות: הטמעת האתוס הישראלי המשותף, תוך הכרה במורכבות הצרכים השונים של החברה הישראלית הרב-תרבותית
   

 • מקצועיות: הישענות על מחקר מעמיק וחדשני בגיבוש המלצות המדיניות
   

 • רב-תחומיות: הישענות על מחקר בין-תחומי לזיקוק מדיניות חכמה ואפקטיבית
   

 • גיוון: בניית צוותי מחקר ועבודה הטרוגניים בהתמודדות עם סוגיות ערכיות

צרו קשר
bottom of page