top of page
  • info055885

הסבירות לא תציל את השירות הציבורי

ספק אם השפעת עילת הסבירות על שיקול הדעת של הממשלה מזה, ועל איכות המינויים מזה, היא משמעותית • מחקר מראה כי ב־20 שנה רק שבעה מינויים, מתוך אלפים, נפסלו בבג"ץ


מאת יניב כהן

ישראל היום | 24.07.2023


הדיון הפוליטי והציבורי סביב ביטולה של עילת הסבירות כרוך גם בנושא המינויים הפוליטיים בממשלה ובשירות הציבורי. שני הצדדים משתמשים בסוגיית המינויים כדי להוכיח את צדקת דרכם.


מסיבת העיתונאים שבה הכריז שר המשפטים יריב לוין על הרפורמה המשפטית התקיימה 12 שעות בלבד לפני שבג"ץ דן במינויו של אריה דרעי לשר. אך לפני פחות משנה מנע בג״ץ מממשלת לפיד למנות בתקופת המעבר את מני מזוז לוועדה למינוי בכירים, מכיוון שמינוי קבע כזה ערב בחירות היה בלתי סביר.


ספק רב אם השפעת עילת הסבירות על שיקול הדעת של הממשלה מזה, ועל איכות המינויים מזה, היא משמעותית. מחקר שערכנו לאחרונה במכון תכלית מראה כי ב־20 השנים האחרונות רק שבעה מינויים, מתוך אלפים, נפסלו בבג״ץ. המחלוקת על הסבירות היא חשובה, אבל האמת היא שגם אם העילה תישאר על כנה, היא לא תסייע להציל את השירות הציבורי, שעובר תהליך מתמשך של התפוררות והחלשה בשנים האחרונות. הוא מידרדר עקב חוסר עניין ציבורי ותקשורתי באיכות של תהליכי המינוי, ועקב חוסר היציבות הפוליטי, המוביל לתחלופה מהירה בלשכות השרים והמנכ"לים ולחוסר קשב לנושאים ארוכי טווח.


הפקידות הציבורית היא מנוע של רפורמות ותהליכי עומק מקצועיים, המאפשר לישראל להתפתח ולהתמודד עם אתגרי השעה. פקידות ציבורית מקצועית ואיכותית מאפשרת את יכולתה של ישראל לשמר ראייה ארוכת טווח ולקדם את האינטרס המשותף לכלל הקבוצות במדינה. ההתמודדות עם משבר הקורונה, פרויקט התפלת המים, החלטת ממשלה 922 (הרחבת ההשקעה הציבורית באוכלוסיות מיעוטים) ורפורמת סימון המזון, לא היו יכולים להתבצע מבלי שדרת אנשי מקצוע חזקה עם ניסיון רב. 

לקריאה נוספת:

 

יש לפעול בדחיפות כדי לבלום את הידרדרות השירות הציבורי על ידי שיפור איכות המינויים הבכירים, בדגש על אנשי מקצוע עם ניסיון רלוונטי בתחומם. נוסף על כך, יש לחתור ליצירת שיח ציבורי ותקשורתי העוקב אחר עבודת הממשלה ונותן קרדיט, שלילי או חיובי, בהתאם לאיכות ההחלטות והמהלכים המקצועיים המורכבים של כל משרד. שיקוף עבודת הממשלה לציבור חשוב לא רק לחלוקת הקרדיט הציבורי, הוא חלק בלתי נפרד מיכולת הדרג המקצועי והפוליטי לקבל החלטות ולהעביר רפורמות מורכבות לטובת האינטרס הציבורי הרחב.


ביטולה המסתמן של עילת הסבירות לא ייטיב עם השירות הציבורי ולא ישפר בהכרח את איכות המינויים הפוליטיים; אך חשוב שהדיון והעיסוק במצב השירות הציבורי ימשיכו ויתקיימו באופן מנותק מהאירוע הפוליטי הזה. גורלו של השירות הציבורי קריטי לעתידה של ישראל כמדינה מתפקדת ומתקדמת, והדיון בעילת הסבירות לא מספיק כדי למצות אותו.
עו"ד יניב כהן הוא ראש תַּכְלִית המכון למדיניות ישראלית ומייסד המכון.

Comments


bottom of page